Вој­ска Србије ће пред­у­зе­ти све да за­шти­ти Ср­бе на КиМ

Милош Вучевић - ФОТО: Војска Србије

Кур­ти спре­ман сва­шта да ура­ди, без­бед­но­сна си­ту­а­ци­ја је за­бри­ња­ва­ју­ћа, а ат­мос­фе­ра је на­пе­та и за­па­љи­ва, по­ру­чио је ми­ни­стар од­бра­не Ми­лош Ву­че­вић

Европ­ска уни­ја не­ма сна­ге и зна­ња да се из­бо­ри с пре­ми­је­ром при­вре­ме­них при­штин­ских ин­сти­ту­ци­ја Ал­би­ном Кур­ти­јем и да ста­ви тач­ну на ње­го­ве јед­но­стра­не од­лу­ке ко­је су ре­ги­он до­ве­ле до гра­ни­це су­ко­ба. Уме­сто да при­ти­сну При­шти­ну да по­шту­је сло­во Бри­сел­ског спо­ра­зу­ма, ко­јем је упра­во ЕУ би­ла га­рант и чи­јом при­ме­ном би би­ли ре­ше­ни го­то­во сви тех­нич­ки про­бле­ми, па и ре­ги­стар­ске та­бли­це, ју­че је пред­сед­ни­ку Ср­би­је Алек­сан­дру Ву­чи­ћу по­ну­ђе­но по­ни­жа­ва­ју­ће ре­ше­ње. Пред­ло­гом ви­со­ког ко­ме­са­ра ЕУ за спољ­ну по­ли­ти­ку Ђу­зе­па Бо­ре­ља де­ро­ги­ра се спо­ра­зум од пре де­сет го­ди­на, чи­је став­ке су ис­пу­ни­ли Ср­би, док ко­сов­ски Ал­бан­ци ни­су ни­јед­но сло­во.

Ре­зи­ми­ра­ју­ћи си­ту­а­ци­ју не­по­сред­но из Бри­се­ла, од­мах по­сле ју­че­ра­шњег са­стан­ка, пред­сед­ник ре­пу­бли­ке Алек­сан­дар Ву­чић ка­же да из ње­му не­ја­сних раз­ло­га ни­је по­стиг­нут ни­ка­кав до­го­вор. Ка­же да је срп­ска стра­на би­ла ап­со­лут­но кон­струк­тив­на и да су де­сет пу­та ме­ња­не тек­сто­ве при­хва­та­ли, али да ал­бан­ска стра­на ни­је ни­јед­ног тре­нут­ка же­ле­ла ни­шта да при­хва­ти и да је увек до­да­ва­ла не­што што је би­ло ја­сно да ни­је мо­гу­ће.

„Све што мо­гу са­да да ка­жем – же­лим да све ути­ске са­бе­рем, са­чу­вао сам све па­пи­ре и обра­ти­ћу се на­шем на­ро­ду. Пред на­ма су бе­са­не но­ћи и сва­ка­ко мно­го те­шких да­на. Али ми ће­мо по­слу­ша­ти оно што ће би­ти са­ве­ти и зах­те­ви ви­со­ког пред­став­ни­ка ЕУ. Он (Бо­рељ) је тра­жио да При­шти­на не при­ме­њу­је ка­зне, а да ми не из­да­је­мо но­ве ре­ги­стар­ске та­бли­це, што смо ми при­хва­ти­ли. Ми ће­мо то по­што­ва­ти и по­на­ша­ти се у скла­ду с тим, али ви­де­ће­мо шта ће да ра­ди дру­га стра­на. У сва­ком слу­ча­ју, пред на­ма ни­су ла­ки да­ни, али шта је ту је”, ре­као је Ву­чић но­ви­на­ри­ма по­сле ви­ше­ча­сов­ног са­стан­ка у Бри­се­лу. До­дао је да је са­да сви­ма ја­сно у Европ­ској уни­ји и све­ту ко је био кон­струк­ти­ван и ко је же­лео до­го­вор и ко је же­лео очу­ва­ње ми­ра и ста­бил­но­сти, а ко ни­је.

„Оно на че­му смо ми је­ди­но ин­си­сти­ра­ли, то је да мо­ра­ју да се по­шту­ју до­го­во­ри ко­ји су пот­пи­са­ни. То је оно што је све вре­ме ка­мен спо­ти­ца­ња, јер не­ки не же­ле да се оно што је пот­пи­са­но и сва­ка­ко до­го­во­ре­но при­ме­њу­је. А исто­вре­ме­но же­ле да се при­ме­њу­је оно о че­му ни­је ни раз­го­ва­ра­но. Али шта да ра­ди­те. Не ми­слим да има­мо не знам ка­кву тра­ге­ди­ју, али не­ће би­ти ла­ко у на­ред­ном пе­ри­о­ду. Си­гур­но не­ће”, ис­ти­че Ву­чић и до­да­је да Ср­би с Ко­со­ва и Ме­то­хи­је тре­ба да зна­ју да ће др­жа­ва увек би­ти уз њих.

Тен­зи­је на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји по­ја­ча­не су због на­ја­ве При­шти­не да ће од да­нас по­че­ти да нов­ча­но ка­жња­ва са 150 евра вла­сни­ке во­зи­ла са срп­ским ре­ги­стар­ским озна­ка­ма. Упр­кос апе­ли­ма из САД и ЕУ, ко­је су Кур­ти­ју упу­ти­ле ви­ше по­зи­ва да од­ло­жи при­ме­ну од­лу­ке о та­бли­ца­ма, али и да по­шту­је Бри­сел­ски спо­ра­зум, Кур­ти је то од­био. Ср­би на се­ве­ру не же­ле да ме­ња­ју срп­ске та­бли­це акро­ни­ма гра­до­ва на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји јер им је, ка­жу, то јед­на од по­след­њих ве­за с цен­трал­ном Ср­би­јом. За­то су, али и због од­би­ја­ња При­шти­не да спро­ве­де Бри­сел­ски спо­ра­зум и фор­ми­ра За­јед­ни­цу срп­ских оп­шти­на, пре две не­де­ље на­пу­сти­ли по­кра­јин­ске ин­сти­ту­ци­је.

A спе­ци­јал­ни са­вет­ник аме­рич­ког др­жав­ног се­кре­та­ра Де­рек Шо­ле из­ја­вио је да је од пре­ми­је­ра при­вре­ме­них при­штин­ских ин­сти­ту­ци­ја Кур­ти­ја тра­жио да од­ло­жи од­лу­ку о ре­ги­стар­ским та­бли­ца­ма и да се фо­ку­си­ра на ди­ја­лог с Бе­о­гра­дом у ци­љу сма­ње­ња да­ље еска­ла­ци­је. Он је на свом тви­тер на­ло­гу ре­као да је те­ма да­на­шњег те­ле­фон­ског раз­го­во­ра с Кур­ти­јем био на­чин да се из­бег­не да­ља еска­ла­ци­ја. Шо­ле је са­оп­штио да је нај­бо­љи пут за При­шти­ну нор­ма­ли­за­ци­ја ди­ја­ло­га с Бе­о­гра­дом, уз од­ла­га­ње ка­зни за ре­ги­стар­ске та­бли­це и по­вра­так Ср­ба у при­вре­ме­не при­штин­ске ин­сти­ту­ци­је. „Од­ло­жи­ти ка­зне за ре­ги­стар­ске та­бли­це, оста­ви­ти отво­ре­на вра­та за по­вра­так ко­сов­ских Ср­ба у ин­сти­ту­ци­је и фо­ку­си­ра­ти се на нор­ма­ли­за­ци­ју ди­ја­ло­га са Ср­би­јом = нај­бо­љи пут за уна­пре­ђе­ње европ­ских и евро­а­тлант­ских ин­те­гра­ци­ја Ко­со­ва”, на­пи­сао је Шо­ле на „Тви­те­ру”.

Кур­ти пак не же­ли да од­у­ста­не од про­ме­не ре­ги­стар­ских та­бли­ца. Ван­ред­ни из­бо­ри ко­ји се на­ја­вљу­ју у по­кра­ји­ни је­дан су од раз­ло­га за­што ли­дер Са­мо­о­пре­де­ље­ња не же­ли да по­пу­сти, јер сма­тра да би му тврд став пре­ма ло­кал­ним Ср­би­ма до­нео ве­ћу по­пу­лар­ност. Вла­да у При­шти­ни за­ла­же се за на­сил­ну ин­те­гра­ци­ју пре све­га Ср­ба са се­ве­ра Ко­сме­та. Уко­ли­ко до то­га не до­ђе, из­ве­сне су про­во­ка­ци­је ко­је би мо­гле да до­ве­ду до прет­њи по без­бед­ност. Сва­ко ко ни­је оба­вио пре­ре­ги­стра­ци­ју во­зи­ла на ко­сов­ске та­бли­це пла­тио би ка­зну 150 евра, а го­то­во је из­ве­сно да би мо­гло до­ћи и до од­у­зи­ма­ња во­зи­ла, што би во­ди­ло у озбиљ­не прет­ње по без­бед­ност.

Кур­ти­је­ва вла­да те­жи да ис­ко­ри­сти то што Ср­би­ја ни­је уве­ла санк­ци­је Ру­си­ји и на све на­чи­не по­ку­ша­ва да пред­ста­ви „да је Ср­би­ја као ма­ла Ру­си­ја на Бал­ка­ну, ко­ја иза­зи­ва су­ко­бе”. На осно­ву то­га би се мо­гло за­кљу­чи­ти да Кур­ти по­тај­но при­жељ­ку­је су­ко­бе, тра­же­ћи мо­гућ­ност да та­ко на­вод­но оја­ча по­зи­ци­ју При­шти­не и отва­ра пут за члан­ство Ко­со­ва у ме­ђу­на­род­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма.

По­во­дом са­стан­ка Ву­чи­ћа и Кур­ти­ја у Бри­се­лу, ми­ни­стар од­бра­не Ми­лош Ву­че­вић ка­же да ни­је оп­ти­ми­ста да ће до­ћи до ком­про­ми­са. На­во­ди да је до­че­кан Аран­ђе­лов­дан као по­след­њи дан пре не­го што При­шти­на поч­не да пи­ше ка­зне због та­бли­ца. „Шта зна­чи ако до­ђе до од­ла­га­ња од­лу­ке При­шти­не? Ми ће­мо ми­сли­ти да смо ма­ло одах­ну­ли, али ако смо ми као Ср­би­ја при­ста­ли да се то од­ло­жи де­сет ме­се­ци, а да се по­сле де­сет ме­се­ци им­пле­ме­ти­ра, не­ма успе­ха. Оно што би тре­ба­ло да се ура­ди је­сте да се су­спен­ду­је од­лу­ка При­шти­не на 10 ме­се­ци, а да се у ме­ђу­вре­ме­ну на­ђе ре­ше­ње ко­је је при­хва­тљи­во за обе стра­не. Си­ту­а­ци­ја је ужа­сно те­шка за нас”, оце­нио је ми­ни­стар Ву­че­вић и до­дао да ни­ко не же­ли еска­ла­ци­ју на те­ре­ну, али да је, ка­ко ка­же, од чо­ве­ка по­пут Кур­ти­ја све мо­гу­ће оче­ки­ва­ти.

Ми­ни­стар Ву­че­вић упо­зо­ра­ва да је Кур­ти спре­ман сва­шта да ура­ди, „ако га не­ко пот­пи­ше”. „Без­бед­но­сна си­ту­а­ци­ја је за­бри­ња­ва­ју­ћа. Не де­ша­ва се ни­шта што на­ру­ша­ва без­бед­ност Ср­ба, али ат­мос­фе­ра је то­ли­ко на­пе­та и за­па­љи­ва, да ка­да би не­ко за­па­лио ши­би­цу, го­рео би ва­здух. Је­ди­но о че­му они хо­ће да раз­го­ва­ра­ју је­сте пот­пу­на нор­ма­ли­за­ци­ја од­но­са, а то прак­тич­но зна­чи при­зна­ње”, ка­же Ву­че­вић. На­во­ди да уко­ли­ко пред­сед­ник Ср­би­је на­ре­ди, вој­ска ће пред­у­зе­ти све ме­ре да за­шти­ти Ср­бе на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји.

„Не знам шта дру­го да вам ка­жем, осим ако не­ће­те да се по­но­ве не­ки но­ви ’Бље­сак’ и ’Олу­ја’. Или ми­сли­те да ми у Но­вом Са­ду и Бе­о­гра­ду тре­ба се по­ву­че­мо у ка­фи­ће и удоб­но гле­да­мо свет­ско пр­вен­ство у фуд­ба­лу. Ови што се ју­на­че у ка­фа­ни и ка­жу да тре­ба да ра­ту­је­мо сра­змер­но бро­ју по­пи­је­них ча­ша, отре­зни­ли би се већ код Кур­шу­мли­је и ре­кли – те­рај у ри­кверц”, ка­зао је Ву­че­вић, до­да­ју­ћи да је бо­ље 1.000 да­на и са­ти да раз­го­ва­ра­мо и гле­да­мо смрк­ну­та ли­ца пре­го­ва­ра­ча не­го да про­ве­де­мо је­дан сат у ро­во­ви­ма.

Да­чић: По­тре­бан при­ти­сак ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це на При­шти­ну

Док је са­ста­нак у Бри­се­лу био у то­ку, шеф срп­ске ди­пло­ма­ти­је Иви­ца Да­чић ре­као је да су два мо­гу­ћа ис­хо­да – је­дан да, ипак, пре­вла­да здрав ра­зум, а дру­ги да до­ђе до ин­ци­де­на­та. Да­чић се на­да да ће ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца из­вр­ши­ти при­ти­сак на При­шти­ну. „Ја­сно је ко мо­же да ини­ци­ра та­кве вр­сте ин­ци­де­на­та и адре­са за при­ти­ске је пот­пу­но ја­сна. Да ли не­ко же­ли да се ти при­ти­сци усме­ре ка При­шти­ни или не, то ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца мо­ра са­ма са со­бом да раш­чи­сти”, ре­као је Да­чић за Тан­југ. Ка­же и да је са­ста­нак у Бри­се­лу на ко­ји се по­зи­ва пред­сед­ник Ср­би­је, у ова­квој си­ту­а­ци­ји, пот­пу­но не­по­тре­бан, тј. ако је не­ко же­лео да на­пра­ви при­ти­сак и спре­чи ин­ци­ден­те на КиМ, би­ло је до­вољ­но да се са­мо по­зо­ве пре­ми­јер при­вре­ме­них при­штин­ских ин­сти­ту­ци­ја Ал­бин Кур­ти, с об­зи­ром на то да је он стра­на ко­ја пра­ви про­бле­ме.

Хи­сен Бе­ри­ша: На се­ве­ру је др­жа­ва Ко­со­во пре­ста­ла да по­сто­ји, вра­ти­ла се под Ре­зо­лу­ци­ју 1244

По­сла­ник Де­мо­крат­ске пар­ти­је Ко­со­ва и бив­ши ко­ман­дант ОВК Хи­сен Бе­ри­ша из­ја­вио је да је на се­ве­ру Ко­со­ва „пре­стао дух” ко­сов­ског уста­ва и да је по­ли­ци­ја Еулек­са, ко­ја па­тро­ли­ра тим де­лом, вра­ти­ла на сна­гу Ре­зо­лу­ци­ју 1244 Са­ве­та без­бед­но­сти УН. „Пр­ва ду­жност опо­зи­ци­је је да за­у­ста­ви власт и из­да­ју кроз тзв. План у два де­ла ’иза­бе­ри или оста­ви’, јер не­ма шта да се узме! Да­кле, вра­ти­мо Ко­со­ву те­ри­то­ри­ју као што има ма­пу у за­ста­ви или про­ме­ни­мо за­ста­ву, и на­пра­ви­мо је с но­вом ма­пом, без оних де­ло­ва ко­ји­ма не упра­вља­мо, тј. ко­ји су из­о­ста­вље­ни из др­жав­них ин­сти­ту­ци­ја, гу­бе­ћи ин­сти­ту­ци­о­нал­ну кон­тро­лу на ви­ше од 17 од­сто те­ри­то­ри­је на се­ве­ру зе­мље, с трен­дом ши­ре­ња”, на­вео је Бе­ри­ша на „Феј­сбу­ку”.

Ана­ли­ти­чар Дри­те­ро Ари­фи из­ја­вио је да је Ко­со­во у ло­шој по­зи­ци­ји и да је без об­зи­ра на ко­на­чан ре­зул­тат су­сре­та Кур­ти–Ву­чић у Бри­се­лу, по­бед­ник пред­сед­ник Ср­би­је. „По­сто­је две оп­ци­је са овог са­стан­ка. Нај­по­зи­тив­ни­ја је да две стра­не на­ђу за­јед­нич­ки је­зик и да се на кра­ју до­го­во­ре, док је дру­га оп­ци­ја да се не до­го­во­ре, али ће Кур­ти­је­ва вла­да ипак би­ти при­ну­ђе­на да од­лу­ку од­ло­жи. Сва­ка ва­ри­јан­та је пре­да­ја за Ко­со­во, по­што је од­лу­ка о ка­жња­ва­њу гра­ђа­на Ср­би­је мо­ра­ла да бу­де од­ло­же­на. Чи­ни се да вла­да од­у­ста­је, по­што је по­треб­но раз­го­ва­ра­ти и са гра­ђа­ни­ма Ср­би­је на се­ве­ру, ка­ко би се до­шло до ре­ше­ња. Ово је пре­да­ја вла­де због не­про­ми­шље­них од­лу­ка”, ре­као је Ари­фи.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email