Се­ла­ко­вић: По­сто­ји ја­сна ве­за из­ме­ђу за­бра­не ула­за­ка на КиМ и ре­зо­лу­ци­је о Сре­бре­ни­ци

srbi.mk

Ми­ни­стар кул­ту­ре у Вла­ди Ср­би­је Ни­ко­ла Се­ла­ко­вић из­ја­вио је да од Ал­би­на Кур­ти­ја ви­ше ни­шта не чу­ди, па ни да за­бра­ни срп­ским умет­ни­ци­ма да на­сту­пе на КиМ. „Ко је чи­тао ’Књи­гу о Ми­лу­ти­ну’ и ко је по­гле­дао исто­и­ме­ну пред­ста­ву са Не­на­дом Је­зди­ћем, ја­сно му је ко­ли­ко је сим­бо­ли­ка пред­ста­ве ве­ли­ка. Ми­слим да вид со­ли­дар­но­сти са Је­зди­ћем тре­ба да бу­де у то­ме да онај ко пред­ста­ву ни­је по­гле­дао, по­гле­да, па ће му би­ти ја­сно за­што је сме­та­ла Ал­би­ну Кур­ти­ју”, ре­као је Се­ла­ко­вић, пре­нео је Спут­њик, а ја­вио пор­тал „Ко­со­во он­лајн”. До­дао је и да па­три­јарх и ар­хи­је­ре­ји Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве сва­ке го­ди­не у ово вре­ме од­ла­зе у Пећ­ку па­три­јар­ши­ју, исто­риј­ско се­ди­ште срп­ске цр­кве да би та­мо, мо­ли­твом, за­по­че­ли за­се­да­ње Све­тог ар­хи­је­реј­ског са­бо­ра.

„Да­кле, не иду ни­ко­га да вре­ђа­ју, не иду ни­ко­га да на­па­да­ју, не иду да се ба­ве ни­ка­квом вр­стом по­ли­ти­ке – од­ла­зе да се мо­ле Бо­гу та­мо где се на­ши ар­хи­је­ре­ји од Све­тог Са­ве мо­ле. Где су се мо­ли­ли увек. Осим у вре­ме­ни­ма оку­па­ци­је. Ако по­гле­да­те, та­мо се по­гла­ва­ри срп­ске цр­кве ни­су мо­ли­ли у Пр­вом и Дру­гом свет­ском ра­ту. Оне­мо­гу­ће­но им је то и да­нас и он­да са­ми из­ву­ци­те за­кљу­чак ка­кво је ста­ње на те­ре­ну”, оце­нио је Се­ла­ко­вић. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма по­сто­ји ја­сна ве­за из­ме­ђу ових за­бра­на ула­ска на Ко­со­во и пред­ло­га ре­зо­лу­ци­је о Сре­бре­ни­ци, оце­нив­ши да „ка­да не­ко мо­же да ра­ди то што ра­ди на­ро­ду у Ре­пу­бли­ци Срп­ској и Ср­би­ји, сва сред­ства су до­зво­ље­на”. „Да ли је не­ко упу­тио би­ло ка­кав вид про­те­ста? Чу­ли сте јед­но мла­ко са­оп­ште­ње порт­па­ро­ла ЕУ ко­ји го­во­ри о за­бра­ни ула­ска на­шем па­три­јар­ху и ту се све за­вр­ша­ва”, за­кљу­чио је Се­ла­ко­вић.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email